Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 29900
Aktualizacja: 17-11-2020
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki

 I etap rekrutacji – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

1.  wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

 

II etap rekrutacji – kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

1. Kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej    (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) –5 pkt.;

2. Kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:

a) oboje rodziców            - 9 pkt

b) samotnego rodzica     - 9 pkt

c) jednego rodzica           - 3 pkt

3. W przypadku zadeklarowania pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 6 pkt;

 

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 11 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

 

 

od 10 kwietnia 2020 r.

do 16 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 30 marca 2020 r.

do 31 marca 2020 r.

 

 

od 17 kwietnia 2020 r.

do 20 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

2 kwietnia 2020 r.

godz. 1400

 

21 kwietnia 2020 r.

godz. 1400

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 3 kwietnia 2020 r.

do 7 kwietnia 2020 r.

od 22 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

9 kwietnia 2019 r.

godz. 1400

 

 

27 kwietnia 2020 r.

godz. 1400

 

REKRUTACJA  DO  KLAS  PIERWSZYCH  PUBLICZNYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA  PIONKI

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka –5 pkt. ;

2. Dziecko uczęszczało do placówki wychowania  przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły – 3 pkt. ;

3. Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców – 4 pkt. ;

4. W  obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata

 

od 2 marca 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

 

-

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 2 marca 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

 

od 30 marca 2020 r.

do 8 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 16 marca 2020 r.

do 17 marca 2020 r.

 

 

od 9 kwietnia 2020 r.

do 10 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

19 marca 2020 r.

godz. 1200

 

14 kwietnia 2020 r.

godz. 1200

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 marca 2020 r.

do 24 marca 2020 r.

od 15 kwietnia 2020 r.

do 17 kwietnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

26 marca 2020 r.

godz. 1200

 

20 kwietnia 2020 r.

godz. 1200

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice składają oświadczenia.

Poniżej wzory wniosków i zgłoszenia.

Wytworzył:
Opublikowal: Katarzyna_Konopska
Data publikacji: 30-01-2020
Data modyfikacji: 30-01-2020
Ilość wyświetleń: 128
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się